Provozní řád fitcentra

České vysoké učení technické v Praze je vlastníkem fitcentra v areálu Kolejí Strahov, blok 2, Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6.
 
Provozovatelem „Fitcentra Strahov“ (dále jen „fitcentrum“) je občanské družení Studentská unie ČVUT klub Silicon Hill, adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6, na základě Dohody o využívání nebytových prostor se Správou účelových zařízení ČVUT v Praze, Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6.
 

I. Provozovatel

 1. Provozovatelem fitcentra je Studentská unie klub Silicon Hill.
 2. Správce fitcentra je pověřen předsedou klubu Silicon Hill.
 3. Správce fitcentra si volí aktivní členy podílející se na provozu fitcentra z řad členů klubu Silicon Hill.
 4. Správce fitcentra si volí svého zástupce z řad aktivních členů.
 5. V případě, kdy správce fitcentra není schopen vykonávat svou funkci, přebírá jeho práva a povinnosti zástupce správce fitcentra.
 6. Seznam aktivních členů je průběžně aktualizován na internetových stránkách fitcentra.

II. Všeobecné údaje

 1. Název a sídlo fitcentra: Fitcentrum Strahov , Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6
  Záchranná služba: 155
  Požární útvar: 150
  Policie ČR: 158
  Městská policie: 156
  Kapacita: 34 osob
  Provozní doba: 6.00 - 23.00
 2. Vytápění - vytápění fitcentra s regulovanou teplotou 18°-22°C
 3. Větrání - výklopná okna, vzduchotechnika
 4. Osvětlení - zářivkové
 5. Místnosti:
 6.  prostor posilovny
  • 2 šatny (M,Ž)
  • 6 WC, sprchy a umyvadla
  • 2 aerobní sály
  • bar s posezením
  • zázemí obsluhy
  • místnost maséra
  • místnost solária
 7. Fitcentrum je napojeno na veřejný vodovod pitné vody a rozvod TUV
 8. Posilovací stroje jsou značky Stanmark a Keysfitness.

III. Provozní podmínky

 1. Fitcentrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití především studentům a zaměstnancům ČVUT v Praze.
 2. O přístupech do fitcentra rozhoduje předseda klubu Silicon Hill.
 3. Osoba, které byl povolen přístup do fitcentra se stává návštěvníkem fitcentra (dále jen návštěvník).
 4. Vstupem do fitcentra vyjadřují návštěvníci souhlas s provozním řádem fitcentra.
 5. Osobám, jež přístup do vnitřních prostor fitcentra nemají, je umožněn vstup pouze v průběhu propagačních akcí fitcentra nebo individuálně v doprovodu správce fitcentra nebo jím pověřené osoby.
 6. Návštěvník, který pozbývá statusu studenta je povinen tuto změnu neprodleně a bez zbytečných odkladů ohlásit správci fitcentra.
 7. Návštěvníci fitcentra jsou povinni na žádost vedoucího fitcentra nebo jím pověřených osob předložit potvrzení o studiu nebo doložit zaměstnanecký poměr k ČVUT.
 8. Po celou dobu cvičení musí být ve veřejných prostorách fitcentra přítomny minimálně 2 osoby.
 9. Fitcentrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Poslední možnost vstupu je ve 22:30. (Od 22:00 musí být bezpodmínečně dodržován noční klid! V čase 6:00-7:00 jsou návštěvníci povinni udržovat sníženou hladinu hluku.)
 10. Vstup do fitcentra je možný pouze s čipovou kartou s fotografií návštěvníka, která je kompatibilní se čtecím zařízením na vstupu a výstupu z fitcentra.
 11. Návštěvník fitcentra je povinen na vyžádání správce fitcentra nebo jím pověřených osob předložit čipovou kartu s fotografií nebo prokázat, že jím předložená čipová karta opravňuje ke vstupu a odchodu z prostor fitcentra.
 12. Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní sportovní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) je mimo prostor šatny je zakázáno.
 13. V celém prostoru fitcentra platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán.
 14. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem přítomným cvičícím.
 15. Správce a aktivní členové fitcentra nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitcentra. Úklid je prováděn 1x denně umytím podlahy a 1x týdně luxováním koberců. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko saponátem a 1x týdně desinfekcí dezinfekčním prostředkem.
 16. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci fitcentra, vrátnému bloku 2 nebo některé z odpovědných osob. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a rozměrného vybavení fitcentra je zakázáno.
 17. Klub Silicon Hill si vyhrazuje právo po návštěvníkovi finančně vymáhat hmotnou škodu způsobenou na vybavení fitcentra, která byla zapříčiněna porušením provozního řádu.
 18. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech návštěvníků do prostor fitcentra.
 19. Návštěvníci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit správci fitcentra, vrátnému bloku 2 nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 20. Návštěvníci jsou povinni při vstupu do fitcentra prokázat právo vstupu na čtecím zařízení čipových karet.
 21. Návštěvníci jsou povinni se před opuštěním prostor fitcentra řádně odhlásit na čtecím zařízení čipových karet a dobře uzavřít prostor fitcentra. Poslední návštěvník v prostorách fitcentra je povinen zavřít okna, zhasnout světla a vypnout vzduchotechniku. Prostor fitcentra musí být vyprázdněn nejpozději do ukončení denní provozní doby.
 22. Návštěvníci nesmí dobrovolně umožnit vstup a výstup osobě, která se neprokázala na čtecím zařízení platnou čipovou kartou povolující vstup do fitcentra.
 23. Kontrola, promazání a čištění přístrojů dle požadavků výrobce 1x ročně nebo dle potřeby.
 24. V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenci návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.
 25. Celý prostor je sledován průmyslovými kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku klubu popř. SÚZ. K záznamům kamer má přístup pouze správce a jím pověřené osoby z řad aktivních členů.
 26. V prostorách místnosti se soláriem je povinnost dodržovat Provozní řád solária.

IV. Pravidla chování ve fitcentru

 1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 2. Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
 3. Před odhazování činek či os položte na místo odhodu gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či koberce.
 4. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.
 5. Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
 6. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.
 7. Návštěvníci nesmí vstupovat do technického zázemí fitcentra bez svolení správce fitcentra či jím pověřených osob.
 8. Návštěvníci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 9. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů a nařízení správce fitcentra, aktivních členů fitcentra, či dalších správcem pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách fitcentra.

V. Pravidla chování v aerobních sálech

Při kontaktním provozování úpolových sportů a bojových umění je návštěvník povinen používat ochranné pomůcky a především je povinen cvičit tak, aby nezpůsobil zúčastněným osobám zranění a aby nedošlo k poškození vybavení.

VI. První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru baru lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 3. Provozovatel fitcentra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 4. Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu

VII. Odpovědnost za provoz fitcentra

Za zařízení fitcentra, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá správce fitcentra klubu Silicon Hill Studentské unie ČVUT.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě se správcem fitcentra či jeho zástupcem je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.
 2. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení představenstvem klubu Silicon Hill.
 3. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.
 4. Poplatek za užívání fitcentra je stanoven provozovatelem. Každý uživatel fitcentra je povinen dodržovat tento interní předpis.
Schváleno představenstvem klubu Silicon Hill v Praze dne 27. dubna 2016
Jakub Huspek, předseda klubu Silicon Hill & Dušan Stěhule, vedoucí fitcentra
Provozní doba
6.00 - 23.00
(poslední vstup 22:30)
 
Nutná přítomnost minimálně 2 osob!!!
 
V případě omezení provozu bude vystavena podrobná informace v aktualitách.
Svolávátko / Rezervační systém

logoRS2

Domluvte se na cvičení 
ve stejný čas ...

SVOLÁVÁTKO

Přihlašte se
na cvičení nebo masáž ...

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

nebo navštivte

_

(FB není oficiální stream informací)
Přihlášení - login
Náhled do fitcentra
Provozovatel
logo SH
Partneři
TRENERSKA SKOLA OLYMPIA

© 2014 Silicon Hill | Admin rozhraní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.